Nguồn nhân lực là tài sản quý giá và yếu tố quyết định đến sự phát triển của của doanh nghiệp. Chính vì vậy, JHL Group luôn chào đón và tạo điều kiện cho tất cả những ai mong muốn làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và hiệu quả, nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn, làm việc, cống hiến theo năng lực của mình cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuyển dụng, đào tạo và sử dụng nhân sự sao để phát huy được năng lực của của từng thành viên, có sự kết hợp hài hòa giữa lợi ich của doanh nghiệp và người lao động là vấn đề mà JHL Group luôn phải trăn trở, suy nghĩ để đưa ra những phương án hiệu quả và kịp thời.

Mọi thành viên trong JHL Group gắn kết với nhau trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm. Sự thành công của mỗi cá nhân mang lại thành công cho doanh nghiệp, trong đó có lợi ích của người lao động, do vậy mỗi thành viên trong Tập đoàn cũng không ngừng hoàn thiện mình, hoàn thiện các kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp để công việc mỗi ngày một tốt hơn. Tất cả mọi thành viên trong tổ chức đều được khuyến khích đưa ra các cải tiến trong công việc dù là nhỏ nhất để nâng cao chất lượng công việc và giảm chi phí hoạt động.